Russian|Eesti

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 • Milliseid isikuandmeid ettevõte kogub?

  A-Stargen OÜ võivad teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-posti aadress,, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). A-Stargen OÜ võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile. A-STARGEN OÜ-l on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

  Kuidas ettevõte isikuandmeid kogub?

  A-STARGEN OÜ ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt ettevõtetelt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Ettevõte kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

  Millistel eesmärkidel ettevõte isikuandmeid töötleb?

  Ettevõte töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine kliendi päringutele vastamine kliendisuhete arendamine ja analüüs toodete ja teenuste pakkumine otseturundus õigustatud huvi tarbijaharjumuste uurimine teenuste haldamine ja arendamine veebilehe kasutamine ja täiustamine loosimiste ja küsitluste läbi viimine müügistatistika koostamine isikute ja vara kaitse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  Kuidas ettevõte Teie isikuandmeid kaitseb?

  Ettevõte kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad ettevõtte kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

  Teie isikuandmete edastamine

  Ettevõte võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad A-STARGEN OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele ettevõte isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel. “A-Stargen OÜ ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, A-Stargen OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

  Isikuandmete töötlemise tähtaeg

  A-STARGEN OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

  Otseturundus ja rahulolu-uuringud

  A-STARGEN OÜ võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust selle ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

  Küpsiste kasutamine

  A-STARGEN OÜ veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

  Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

  seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
  püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
  esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
  kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

  Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

  Isikustamata andmete töötlemine

  A-STARGEN OÜ veebilehtede külastamisel võib ettevõte koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Ettevõte töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

  Videosalvestused

  A-STARGEN OÜ teeninduskohtades ja müügipunktides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on valvekaamerate omanik. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

  Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

  Ettevõte võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Grupi ettevõtted võivad isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab ettevõte, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

  Profileerimine

  A-STARGEN OÜ võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Ettevõte ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

  Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

  Teil on igal ajal õigus küsida ettevõttelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt A-STARGEN OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil INFO@STARKID.EE. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Ettevõtetel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Ettevõttel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

  Privaatsuspoliitika muutmine

  Ettevõttel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtete veebilehtedel.

  Kaebuste esitamine

  Juhul, kui Te leiate, et ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda selle ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Russian|Eesti